• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

1. Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.atelierbebe.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten inclusief geboortelijsten via de website atelierbebe.geboortelijst.be, alsook op alle bestellingen die worden geplaatst na het ontvangen van een prijsofferte via [email protected]. Door een bestelling te plaatsen, aanvaard je deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud.


2. Verkoper

Atelier BéBé, een afdeling van LoSt BV (hierna: Atelier BéBé), heeft haar maatschappelijke zetel te Blindestraat 24, 2800 Mechelen en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0659.773.115. Het BTW-nummer is BE 0659.773.115.
E-mailadres: [email protected].


3. Toepassing

Atelier BéBé kan de Verkoopsvoorwaarden eenzijdig en op eender welk tijdstip aanpassen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.
Enkel de Verkoopsvoorwaarden van Atelier BéBé zijn van toepassing op de overeenkomst en niet die van de klant.


4. Offertes

Prijsoffertes ontvangen via [email protected] zijn één maand geldig. De klant dient het totaalbedrag van de prijsofferte te betalen binnen deze termijn indien hij wenst over te gaan tot bestelling. Na levering van de goederen geldt hetzelfde verzakingsrecht zoals vermeld in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.


5. Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.


6. Betaalmogelijkheden

Voor betaling kan gekozen worden uit de volgende mogelijkheden: betalingen via Bancontact, KBC/CBC Payment Button, iDEAL, Overschrijving, SOFORT Banking. Voor geen van deze betaalmogelijkheden worden kosten aangerekend door Atelier BéBé aan de koper.
De betaling van de prijs dient te geschieden op het ogenblik van de bestelling, en dus voorafgaand aan de levering, via de voormelde betaalmogelijkheden. Indien de koper kiest voor betaling via bankoverschrijving, is het door de koper verschuldigde bedrag betaalbaar binnen een termijn van vijf (5) kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt hoe dan ook pas verzonden vanaf het ogenblik dat Atelier BéBé de betaling heeft ontvangen op haar zichtrekening. Indien de koper in gebreke blijft binnen voormelde termijn van vijf (5) kalenderdagen de verschuldigde prijs te voldoen, vervalt de verkoopovereenkomst. Eventueel betaalde bedragen worden zo snel mogelijk teruggestort door Atelier BéBé aan de koper.
Atelier BéBé heeft alle mogelijke inspanningen geleverd om de beveiliging en confidentialiteit van de online betaling te optimaliseren, doch is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele diefstal, verlies aan gegevens of elke andere schade die de koper of een derde zou lijden ten gevolge van de online betaling.
Tot op het ogenblik van integrale betaling door de koper, blijven de aan de koper geleverde goederen eigendom van Atelier BéBé.


7. Levering

Verzendingen gebeuren via Bpost. Vanaf een bestelling van €100,00 zijn er geen verzendkosten naar België, tenzij anders aangegeven op de productpagina. Vanaf een bestelling van €100,00 zijn er geen verzendkosten naar Nederland, tenzij anders aangegeven op de productpagina. De verzending vindt plaats binnen één tot twee werkdagen na ontvangst van de betaling. Binnen België wordt het pakket de daaropvolgende werkdag geleverd, binnen Nederland is dit een tot twee werkdagen langer. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot het verbreken van de koop of betaling van schadevergoeding ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
Wanneer een artikel niet (meer) voorradig is, maar wel kan worden nabesteld via de webshop www.atelierbebe.be, wordt de levertijd van het desbetreffende artikel steeds duidelijk vermeld bij de productinformatie. Atelier BéBé is ertoe gehouden de bestelling uit te voeren en aldus de bestelde goederen te leveren binnen een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de koper zijn bestelling bij Atelier BéBé heeft geplaatst, tenzij specifiek anders gemeld en afgesproken met de koper. Atelier BéBé is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de levering alsook voor de gevolgen daarvan die te wijten zouden zijn aan een fout van de vervoersonderneming of aan een fout van de toeleveranciers en fabrikanten.
De goederen worden door Atelier BéBé slechts aangeboden op de webshop zolang de voorraad strekt. Indien na het afsluiten van de bestelling zou blijken dat de door de koper aangekochte goederen niet langer in voorraad zijn, verbindt Atelier BéBé zich ertoe binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen de koper hiervan in kennis te stellen en een creditnota uit te sturen aan de koper, waarmee de bestelling wordt geannuleerd. De koper verbindt zich ertoe zijn rekeningnummer na voormelde kennisgeving onverwijld aan Atelier BéBé over te maken, zodat Atelier BéBé de door de koper in voorkomend geval betaalde gelden binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na bericht vanwege de koper aan de koper kan terugstorten. Atelier BéBé kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de koper zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan Atelier BéBé over te maken.
De koper doet onherroepelijk afstand van elke recht en elke aanspraak op schadevergoeding die zou voortvloeien uit de ontbinding van de verkoopovereenkomst ten gevolge van de uitputting van de voorraad.
De eventuele kosten, belastingen, douane- en invoerrechten alsmede de vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van de koper. Atelier BéBé is generlei aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en/ of aangifteverplichtingen die verbonden zijn aan leveringen buiten België.


8. Verlies en schade door verzending

Atelier BéBé kan niet verantwoordelijk worden geacht voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en zo veilig mogelijk te verpakken. De koper is ertoe gehouden de staat van de geleverde goederen na te kijken wanneer deze worden overhandigd door de vervoersonderneming. Wanneer de verpakking van de geleverde goederen zou geopend en/ of beschadigd zijn, dient de koper dit te melden aan de vervoersonderneming en te vermelden op de verzendnota op het ogenblik van de in ontvangstneming.
Elk pakket kan online worden opgevolgd aan de hand van een unieke barcode. In geval van problemen met de ontvangst van het verstuurde pakket, kan de klant zich wenden tot de transporteur met vermelding van deze barcode.


9. Overmacht

Atelier BéBé is niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder vallen productieonderbrekingen, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.


10. Verzakingsrecht en retourneren

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen (per e-mail met vermelding van zijn rekeningnummer aan [email protected]) dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. 
De koper dient het product binnen de 14 kalenderdagen in perfecte en weder-verkoopbare staat, ongebruikt, onbeschadigd, voorzien van alle originele labels en in originele verpakking terug te zenden aan het hierna volgende adres:

Atelier BéBé
Onze-Lieve-Vrouwestraat 22
B-2800 Mechelen
BELGIË

Goederen die werden gedragen, gewassen, beschadigd of hersteld, of goederen met een (rook)lucht kunnen niet worden teruggenomen. Omwille van hygiënische redenen kunnen fopspenen nooit worden teruggenomen. Goederen op bestelling (zoals meubels, kinderwagens, behangpapier,...) worden nooit teruggenomen.
De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen na ontvangst van het product het door de koper betaalde aankoopbedrag van het product (exclusief verzendkosten) terug te betalen op een bankrekeningnummer door de koper bezorgd. Atelier BéBé kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de koper zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan Atelier BéBé over te maken.
Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij de verkoper of op uitdrukkelijk verzoek van de koper en op diens kosten terugbezorgd worden aan de koper.
Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de koper.
Wens je een artikel om te ruilen? Dan verzenden we kosteloos het nieuwe artikel.
Wij behouden ons het recht tot weigering van ruiling voor indien wij vermoeden dat het product reeds in gebruik werd genomen, werd beschadigd door de klant of indien de redenen ongegrond zijn. Solden of producten in actie kunnen niet geruild worden.


11. Geboortelijsten

De prijs van artikelen op een geboortelijst is gelijk aan deze van op het moment dat de geboortelijst werd aangemaakt. Kortingen die nadien in de winkel of de webshop worden doorgevoerd, kunnen niet toegepast worden op de bestaande items van een geboortelijst. Prijsstijgingen die nadien door de leverancier worden doorgevoerd, zijn wij genoodzaakt toe te passen op de bestaande items van een geboortelijst. Op geboortelijsten geldt er een aankoopverplichting voor de seizoensgebonden artikelen (zoals seizoenskledij), niet-stockartikelen die worden besteld op vraag van de klant of artikelen die op bestelling worden geproduceerd door de fabrikant (zoals meubels of behangpapier). Na afsluiting van de geboortelijst wordt er een waardebon toegekend ter waarde van 10% van het totaal aangekochte bedrag op de geboortelijst met uitsluiting van aangekochte cadeaubonnen, afgeprijsde artikelen, geretourneerde artikelen en fotoshoots. Afsluiten van de geboortelijst gebeurt op vraag van de ouders of ten laatste 2 maanden na de geboorte van de baby(‘s).


12. Klachten

Wij doen er alles aan om de artikelen op de webshop www.atelierbebe.be zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s. Indien er zich typfouten zouden voordoen, berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Kleuren op de foto’s kunnen licht afwijken van de werkelijkheid. Instellingen en kwaliteit van het beeldscherm van de koper kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen dan ook niet aanvaard worden. Indien de klant twijfelt aan een bepaald artikel of verdere informatie wenst, kan deze steeds contact opnemen met Atelier BéBé.
We behouden ons het recht voor om onze prijzen aan te passen.
We stellen alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken. Indien er zich gebreken zouden voordoen aan de producten aangeboden op de webshop www.atelierbebe.be zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. De klant kan zich in dat geval richten tot de desbetreffende fabrikant. De klant dient Atelier BéBé hiervan op de hoogte te stellen, zodat wij de producten extra kunnen controleren. Wij doen ons uiterste best om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen. Atelier BéBé kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten.
De koper kan zijn klachten richten aan de maatschappelijke zetel van Atelier BéBé te Blindestraat 24 te 2800 Mechelen.


13. Garantie

Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor onze producten ook een wettelijke garantie. Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper de verkoper hiervan binnen de 5 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervan kan nooit groter zijn dan het gefactureerde/ betaalde bedrag aan de koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of een geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke maar daarom niet limitatieve uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.
De koper is ertoe gehouden Atelier BéBé te verwittigen wanneer de goederen verbreken vertonen via [email protected] en voorzien van de nodige beschrijving en foto’s van de gebreken, en dit binnen de 5 kalenderdagen volgend op de levering bij de koper. Atelier BéBé verbindt zich ertoe binnen redelijke termijn de gebreken te verhelpen conform de verplichtingen die haar krachtens de van toepassing zijnde Belgische wetgeving worden opgelegd.


14. Privacy

Wanneer je een bestelling plaatst op onze webshop, hebben we natuurlijk je gegevens nodig. Door deze gegevens in te vullen op de website, geef je ons de toestemming om deze te gebruiken. Wij hebben deze gegevens nodig om je bestelling af te handelen, voor de levering, de facturatie, voor marketing en reclamedoeleinden. We houden je gegevens absoluut privé en slaan ze op in onze beveiligde, niet-publieke database. Je gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Je kan als koper ten alle tijde je gegevens opvragen of aanpassen. Hiermee respecteert Atelier BéBé de Belgische wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.


15. Eigendomsrecht

Geen enkele gegevens of foto’s van onze website mogen gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.


16. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Leuven hebben exclusieve bevoegdheid.